top of page

Privacy Policy
 

In accordance with the EU General Data Protection Regulation 2016/679 (“GDPR”), below are the appropriate steps we have taken to align our policy to comply with the regulation.

 

We respect the anonymity and privacy of each user, and remain committed to the safety and adequate management of personal data. We respect your right to privacy when you use our digital media (our website, our pages on social networks, any online forms and registration forms for our events; hereinafter referred to as “digital media”) and communicate with us, which is why we have developed this Privacy Policy to inform you how we collect, store, use and process the personal information you provide us.

 

We hereby undertake to refrain from making any personal data available to any third party without your expressed prior consent, unless we are required to do so in accordance with applicable laws.

 

We will collect personal data, such as your name and surname, e-mail addresses, postal address, phone number and, if necessary, other information relevant for us to enable proper use of our digital media. Your personal data will be collected only if it has been provided by you voluntarily and only if you have provided your written consent to such processing of personal data. If we do not receive your consent, we will not be able to provide you with further information on the Flying Cat Gin.

 

Your personal data will be collected and processed solely for the purpose of (to the extent applicable) sharing news and updates related to the Flying Cat Gin, i.e. for the following purposes:

  • entry into the database of newsletter subscribers (via flyingcatgin.com or via our gin tasting registration form);

  • sending e-mail information on activities pertaining to the Flying Cat Gin;

  • sending promotional notifications concerning the Flying Cat Gin.

 

Your consent and the data you provide us with will be processed by “BRIGLJEVIĆ” proizvodnja destiliranih alkoholnih pića, in accordance with applicable laws.

 

Contact details of the data processing manager:

“BRIGLJEVIĆ” proizvodnja destiliranih alkoholnih pića

Braće Radić 35, HR10410 Velika Gorica, Croatia

e-mail: brigljevic@gmail.com

VAT: 69076052915

Court Register: Commercial Court in Zagreb, registered under MBS: 91780446

Director/owner: Miljenko Brigljević

 

For all questions concerning the processing of your personal data and/or the exercise of your rights stated in the General Data Protection Regulation, you can contact the responsible person via the contact details below. You can also withdraw your consent in writing at any time, request the correction or deletion of your personal data, restrict the processing of data or send a complaint.

 

gđa. Gabrijela Brigljević

“BRIGLJEVIĆ” proizvodnja destiliranih alkoholnih pića

E-mail: brigljevic@gmail.com

 

Personal data will not be used and/or stored for a period longer than necessary to fulfil the purpose of their processing, unless provided otherwise by applicable laws. Your rights will be protected in line with the GDPR and applicable laws and you are entitled to request protection of your data by the relevant EU member state authority.

 

Cookies

In order for the flyingcatgin.com website to work properly, as well as for the purpose of improving and enhancing your user experience, the website must store a small amount of information (Cookies) on your computer.

 

Cookies are pieces of information stored on your computer by a website you visit. Cookies usually store your settings for the website, such as your preferred language or location. When you reopen the same website, your internet browser sends back cookies that belong to that page. This process allows the website to display information tailored to your needs.

 

Key cookies allow us to enable you content on the website, as well as track traffic to our pages, whereas analytic cookies (used by us and third parties that process data for us for the purpose of data analysis; e.g. Google Analytics) allow us to manage and improve the website’s performance and design.

 

Your browsers and devices have tools that allow you to disable cookies on websites and apps. If you disable cookies, you may not be able to access all features or services on our website. We suggest that your key cookies remain enabled in order for you to have a better user experience, and help us improve and develop our products and services.

 

This version of the Privacy Policy applies from November 18th, 2021.

 

Any changes to the Privacy Policy will be published on our website: https://flyingcatgin.com/.

Pravila privatnosti
 

U skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (eng. EU General Data Protection Regulation 2016/679), “BRIGLJEVIĆ” proizvodnja destiliranih alkoholnih pića (u daljnjem tekstu “BRIGLJEVIĆ”) poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, poslovnih partnera i drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.

 

Ovim putem obavještavamo Vas o načinima na koje prikupljamo, pohranjujemo i procesuiramo Vaše osobne podatke tijekom korištenja naših digitalnih usluga (web stranice, kanala na društvenim mrežama, u svim online formama te pri registraciji za sudjelovanje na događajima).

 

Ovim Pravilima privatnosti obvezujemo se da ćemo se suzdržati od stavljanja bilo kakvih osobnih podataka na raspolaganje bilo kojoj trećoj strani bez Vašeg izričitog prethodnog pristanka, osim ako smo to obvezni učiniti u skladu s primjenjivim zakonima.

 

Kategorije podataka koje prikupljamo su Vaše ime i prezime, adresa e-pošte, poštanska adresa, telefonski broj i, ako je potrebno, druge podatke relevantne za nas kako bismo omogućili pravilno korištenje naših digitalnih medija, ali samo ako su isti dobrovoljno ustupljeni s Vaše strane te ako ste dali svoju pismenu suglasnost za takvu obradu osobnih podataka. Ako ne dobijemo vaš pristanak, nećemo vam moći pružiti dodatne informacije na Flying Cat Gin stranici.

 

Takvi osobni podaci prikupljat će se i obrađivati ​​isključivo u svrhu (u mjeri u kojoj je to primjenjivo) dijeljenja vijesti i ažuriranja vezanih uz Flying Cat Gin i Brigljević Distillery, odnosno u sljedeće svrhe:

  • ulazak u bazu podataka pretplatnika na primanje newslettera putem flyingcatgin.com ili forme za prijavu za radionice

  • slanje e-mail informacija o aktivnostima koje se odnose na Flying Cat Gin i Brigljević Distillery;

  • slanje promotivnih obavijesti u vezi Flying Cat Gina i Brigljević Distillery

 

Vaš pristanak i dostavljeni podaci obrađivat ​​će se u skladu s primjenjivim zakonima. Voditelj obrade podataka je tvrtka “BRIGLJEVIĆ” proizvodnja destiliranih alkoholnih pića.

 

Kontakt podaci:

“BRIGLJEVIĆ” proizvodnja destiliranih alkoholnih pića

Braće Radić 35, HR10410 Velika Gorica, Hrvatska, EU

e-mail: brigljevic@gmail.com

OIB: 69076052915

Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 91780446

Direktor: Miljenko Brigljević

 

Za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i/ili ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete nam se obratiti odgovornoj osobi putem niže navedenog kontakta. Također, putem istog kontakta možete u svakom trenutku pismenim putem povući svoju privolu, zatražiti ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka, ili ograničiti obradu podataka/poslati prigovor na istu.

 

gđa. Gabrijela Brigljević

“BRIGLJEVIĆ” proizvodnja destiliranih alkoholnih pića

E-mail: brigljevic@gmail.com

 

Osobni podaci neće se koristiti i/ili pohranjivati ​​dulje nego što je potrebno za ispunjenje svrhe njihove obrade, osim ako je drugačije određeno važećim zakonima. Vaša prava bit će zaštićena u skladu s GDPR-om i primjenjivim zakonima te imate pravo zatražiti zaštitu svojih podataka od strane nadležnog tijela države članice EU.

 

Kolačići (Cookies)

Kako bi web stranica flyingcatgin.com radila pravilno te u svrhu unaprjeđenja i poboljšavanja Vašeg korisničkog iskustva, stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies).

 

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kad ponovno otvorite istu web stranicu, Vaš internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovaj proces omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

 

Ključni kolačići nam omogućuju da Vas poslužimo sadržajem i pratimo promet na našim stranicama i aplikacijama, a analitički kolačići koje upotrebljavamo mi i treće strane koje obrađuju podatke za nas u svrhu analize podataka (npr. Google Analytics) nam omogućuju upravljanje i poboljšanje izvedbe i dizajna naše web stranice.

 

Preglednici i uređaji imaju alate koji omogućuju onemogućavanje kolačića na web stranicama i aplikacijama. Ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći pristupiti svim značajkama naših usluga. Predlažemo da vaši ključni kolačići budu aktivni radi boljeg korisničkog doživljaja te da nam pomognu u poboljšanju i razvoju naših proizvoda i usluga.

 

Ova verzija Pravila privatnosti primjenjuje se od 18.11.2021.

 

O svakoj promjeni Pravila privatnosti bit ćete obaviješteni na našoj web stranici: https://flyingcatgin.com/

bottom of page